W dniu 19 października 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ze spółką zależną ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach
("ZM Service").

Połączenie zostało dokonane poprzez przejęcie przez Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. całości majątku oraz wstąpienie w ogół praw
i obowiązków Spółki ZM Service Sp. z o.o.

W związku z powyższym od 19 października 2018 roku, cały zakres usług świadczonych dotychczas przez ZM Service Sp. z o.o. jest realizowany przez Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.

Spółka ZM Service znalazła się w strukturze ZMR SA jako zorganizowany wydział P5.

statystyka